Diskussion:Stadgar

Från Pjodd
Hoppa till: navigering, sök

8 § Revisorer

UTGÅR, men blir det massa omsättning vill man ha revisor i stadgarna. Så länge man bara är ett par stycken så får man klara av att se varandra i ögonen. Kanske fundera på att utse en intern revisor till en början men inte skapa stadgor kring det.

Revisorerna skall vara två samt ha minst två ersättare. Minst en av de ordinarie revisorerna skall vara godkänd eller auktoriserad revisor. Den godkände eller auktoriserade revisorn behöver inte vara medlem i föreningen.

Revisorerna skall vid årsmötet avge skriftligt utlåtande om föreningens ekonomi, samt om styrelsens förvaltning för det gångna räkenskapsåret.

Revisorerna skall senast fyra veckor före årsmötet av styrelsen få tillgång till samtliga handlingar som skall ligga till grund för revisionsberättelsen.

Revisorerna äger rätt att under löpande verksamhetsår ta del av räkenskaper och övriga handlingar som berör styrelsens förvaltning samt att delta i styrelsens ordinarie och extra sammanträden.

9 § Valberedning

UTGÅR, men blir det en stor förening med massa omsättning så vill man införa detta i stadgarna.

Valberedningen skall bestå av minst tre personer, varav en sammankallande. Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till föreningens medlemmar tillgängliggöra en lista över kandidater till ordförande, styrelseledamöter och revisorer.

Glöm inte att lägga till följande på årstämmans protokoll:

  • Val av valberedning och sammankallande